In This Rapidly Evolving Digital World.

Data is a Navigator,
Analytics Shape the Future

NT BIG DATA, One-Stop Service
for Data-Driven Organizations

ติดต่อเรา

Don’t Let the “BIG” Waste

ข้อมูลที่ไม่ได้รับการแปรรูปที่ถูกต้องจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้ อีกทั้งยังทำให้องค์กรที่เก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้สิ้นเปลืองไปกับทรัพยากร ในการดูแลและจัดเก็บ

แต่ข้อมูลเป็นเหมือนน้ำมันดิบ ถ้าได้รับการแปรรูปอย่างถูกต้องก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากมาย

ดังนั้นแล้ว อย่าปล่อยให้ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบชั้นดีต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย

ติดต่อเรา NT BIG DATA บริการ Big Data ครบวงจร

Services

NT Big Data Solutions

บริการ Platform as a Service ด้านการจัดการบิ๊กดาต้ามาติดตั้งบน NT CLOUD ทำให้การใช้งานซอฟต์แวร์นั้นสะดวกและปลอดภัย เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา ที่จะสามารถตอบโจทย์การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

NT Big Data Services

บริการด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ กระบวนการวิศวกรรมข้อมูล จนไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญจาก NT

What do you seek?

NT Big Data Solutions

บริการ Platform as a Service ด้านการจัดการบิ๊กดาต้า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (Data-Driven Decision Making) ได้อย่างเป็นระบบ โดย NT BIG DATA ได้รวบรวมเอาซอฟต์แวร์ที่มีการทำงานครอบคลุมและหลากหลายสำหรับการจัดการ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จะสามารถตอบโจทย์การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Big Data Platform

Intelligence Data Warehouse

Business Intelligence

Automated Data Analytic Platform (aDAP)

ติดต่อเรา

NT Big Data Services

ในปัจจุบันการจัดการข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยช์นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกองค์กร แต่การจะนำเทคโนโลยี Big Data มาใช้ในองค์กรได้นั้นอาจต้องใช้เวลาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Big Data

NT Big Data Services เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้องค์กรสามารถเริ่มนำเอาเทคโนโลยี Big Data มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว NT Big Data Services จะให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการวางแผนในการจัดการข้อมูล ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล การทำวิศวกรรมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบริการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฏหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของ NT จะร่วมทำงานเพื่อทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจขององค์กร และพัฒนาระบบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายหรือแผนธุรกิจขององค์กร

Data Consulting Service

Data Engineering Service

Data Analytic Service

Training

ติดต่อเรา

Our Partners