NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD

NT ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand ชูความพร้อมบริการ AWS Outposts บน NT CLOUD


พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะพันธมิตรคลาวด์ภาครัฐของ Amazon Web Services (AWS) นำทีมผู้บริหารสายงานดิจิทัลและ NT CLOUD ร่วมงาน AWS Public Sector Day Thailand และได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การปรับปรุงการบริการสาธารณะ: พัฒนาแอปพลิเคชันเพียงครั้งเดียวและใช้งานได้ทุกที่ด้วย AWS Hybrid Cloud และ Edge Computing”

ส่งเสริมการใช้ไฮบริดคลาวด์เพื่อการปฏิวัติการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐด้วยบริการ AWS Outposts ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการบน NT CLOUD โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรเพื่อสุขภาพ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ NT CLOUD: Amazon Web Services (AWS) ได้ที่ https://ntcloudsolutions.ntplc.co.th/product/nt-cloud-aws/

#NT#AWS

#NationalTelecom#AmazonWebServices

#NTCLOUD#AWSOutPosts

#AWSPublicSectorDayThailand