NT รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (รับสมัครวันนี้ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2567)

NT รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน (รับสมัครวันนี้ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2567)


ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา

[รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567  –  30 เมษายน 2567 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์]

สมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ – -> https://career.nc.ntplc.co.th/