“NT AI Connect” เครื่องมือที่ช่วยให้ทุกองค์กร สามารถเริ่มต้นใช้งาน AI ได้อย่างสะดวกและเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องพัฒนาเองทั้งหมด

“NT AI Connect” เครื่องมือที่ช่วยให้ทุกองค์กร สามารถเริ่มต้นใช้งาน AI ได้อย่างสะดวกและเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องพัฒนาเองทั้งหมด


โดย “NT AI Connect” เป็นความร่วมมือระหว่าง NT กับบริษัท วิสัย เอไอ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา AI Model จากงานวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัย ให้บริการโมเดลเอไอที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันเอไอสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เช่น OCR (Optical Character Recognition) แอปพลิเคชันแปลงไฟล์รูปภาพเอกสารเป็นตัวตัวหนังสือภาษาไทย Speech to Text แอปพลิเคชันแปลงไฟล์เสียงเป็นตัวหนังสือ รวมทั้ง บริการในรูปแบบโมเดลเอไอกึ่งสำเร็จรูป (Pre-trained AI Models) ที่สามารถเรียกใช้งานได้ผ่าน API เช่น Sentiment Analysis, Word Tokenization, OCR General Document, OCR Thai ID Card, OCR Passport, Speech to Text, และ Time Series Forecasting

“NT AI Connect” จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย