Data Warehouse คือ อะไร?

Data Warehouse คือ อะไร?


Data Warehouse คือ แหล่งข้อมูลที่สร้างจากกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง (Centralized Repository)

ในการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ จะเกิดการสร้างและรวบรวมข้อมูลมากมาย ซึ่งในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั้นข้อมูลเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการทำภารกิจขององค์กรมากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อให้เข้าใจข้อมูลเหล่านี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมี Data Warehouse แล้ว Data Warehouse คือ อะไรกันนะ?

Data Warehouse คือ แหล่งเก็บข้อมูลที่สร้างจากกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง (Centralized Repository) ซึ่งจุดประสงค์ของ Data Warehouse คือการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลความจริงแหล่งเดียว (Single Source of Truth) ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และหาข้อมูลเชิงลึก ให้ผู้ดูแลข้อมูลเห็นภาพรวมของข้อมูลภายในองค์กร และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ทุกคนในองค์กรที่ต้องการข้อมูลรู้ว่าต้องมาเอาข้อมูลจากที่นี่ หรือพูดง่ายๆก็คือเป็น One Stop Shopping ด้านข้อมูลขององค์กรก็ว่าได้

Data Warehouse แตกต่างจาก Database ทั่วไปยังไง?

ถ้าหากให้เปรียบเทียบ Database (ฐานข้อมูล) ทั่วไปเป็นเหมือนกับไดอารี่ ที่เราบันทึกข้อมูลเข้าไปเป็นรายวัน โดย Database คอยบันทึกธุรกรรม (Transactions) ที่เกิดขึ้น แต่ในทางกลับกัน Data Warehouse เป็นเหมือนสารานุกรม ที่นำเสนอมุมมองข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data) ที่มีมุมมองกว้างและคลอบคลุมมากกว่า โดยมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยการรวบรวมข้อมูลให้เห็นมุมมองที่กว้างขวางนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ช่วยให้สามารถเข้าใจภาพรวมและแนวโน้มระยะยาว รวมถึงช่วยให้ง่ายแก่การจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบอีกด้วย

เพราะฉะนั้นแล้ว Data Warehouse จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลจำนวนมากและรองรับการสืบค้นที่ซับซ้อน โดยทั่วไปจะใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS) และปรับให้เหมาะสมสำหรับสืบค้นหรือการทำงานแบบอ่าน (Read) ข้อมูลปริมาณมากโดยเฉพาะ

เหตุใด Data Warehouse จึงมีความสำคัญ?

Data Warehouse มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายอย่าง

1. การรวมข้อมูล: Data Warehouse ช่วยให้องค์กรสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าไว้ในที่เก็บข้อมูลเดียว ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

2. ความสอดคล้องของข้อมูล: Data Warehouse ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยหากข้อมูลไม่มีความสอดคล้องกันหรือเกิดความคลาดเคลื่อน การนำเอาข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนไปใช้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือทำให้การตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับการเก็บข้อมูลแยกกัน หรือที่เรียกว่า Data Silo

3. ความปลอดภัยของข้อมูล: Data Warehouse เก็บข้อมูลไว้เป็นส่วนกลาง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกัน รวมไปถึงการจัดการสิทธิการเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อรับรองความความลับของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น PDPA

4. การวิเคราะห์ข้อมูล: Data Warehouse เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และเก็บข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ทำให้ Data Warehouse เป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งได้รับการปรับปรุงด้วยการบวนการทางวิศวกรรมข้อมูลมาแล้วและเก็บไว้ใน Data Warehouse องค์กรสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยเครื่องมืออย่าง Business Intelligence Tools และปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงานได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จะเริ่มสร้าง Data Warehouse ต้องทำอย่างไร?

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Warehouse: เริ่มด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของ Data Warehouse และระบุแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่อองค์กรที่จะนำมารวบรวมไว้ที่ Data Warehouse

2. เลือกเทคโนโลยีสำหรับการทำ Data Warehouse : เลือกโซลูชัน Data Warehouse ที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งมีตัวเลือกมากมาย มีโซลูชันทั้งแบบ On-Premises และบนระบบคลาวด์

3. ออกแบบ Data Warehouse: ออกแบบ Schema ของข้อมูลบน Data Warehouse พร้อมกับกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูล (Data Source) ตามแหล่งข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1

4. โหลดข้อมูล: โหลดข้อมูลลงใน Data Warehouse โดยใช้เครื่องมือ ETL (Extract Transform Load) หรือ ELT (Extract Load Transform) Tools ต่างๆ เช่น Talend, KNIME, Alteryx

5. วิเคราะห์ข้อมูล: นอกจากได้ Data Warehouse เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด เราสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence Tools) หรือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คำสั่ง SQL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็นแผนภาพที่เข้าใจได้ง่ายและตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรก

โดยสรุป Data Warehouse คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างมาก ด้วยการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลในที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ทำให้องค์กรสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พร้อมกับรักษาความสอดคล้องของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อเรานำเอา Business Intelligence Tools เข้ามาร่วมวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกแล้ว องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NT BIG DATA ให้บริการจัดทำ Data Warehouse โดยสามารถสร้าง Data Warehouse ได้บน Big Data Platform ที่รวบรวมเครื่องมือการจัดการ Big Data มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว หรือจะแยกเป็น Intelligence Data Warehouse ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในระบบ ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญ NT BIG DATA พร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่วางแผนจนกระทั่งจัดทำ Data Warehouse และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเป็นแผนภาพที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขององค์กร

ติดต่อเรา

by

Napat Saengthong
Product Manager