What is Sovereign Cloud?

What is Sovereign Cloud?


Sovereign Cloud คือ ระบบ Cloud ที่ถูกจัดการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ โดยตรงหรือภูมิภาคนั้น ๆ จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งาน Cloud ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ซึ่งองค์กรไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเข้าถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ อีกทั้งข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้จากภายในประเทศเดียวกันเท่านั้น ลดความเสี่ยงในการถูกแทรกแซง ถูกโจมตี หรือถูกขโมยข้อมูลโดยองค์กรที่ไม่หวังดีนอกประเทศ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด

– ประโยชน์ของ Sovereign Cloud

1. Protect Your Data

ข้อมูลจัดเก็บอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ  โดยมีการป้องกันและบังคับเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศ

2. Migration Abilities

สามารถย้ายข้อมูลไปได้ทุกที่ ไม่ผูกขาดกับผู้ให้บริการเจ้าใดเจ้านึง (Vendor Lock-in)

3. Disaster recovery

ให้บริการระบบ Disaster recovery (DR) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลหรือเกิดความล้มเหลวของระบบ

4. Containers and Kubernetes

รองรับความยืดหยุ่นบนสถาปัตยกรรม โดยใช้ Containers และ Kubernetes ช่วยให้เคลื่อนย้ายข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ง่าย ป้องกันปัญหาติดสัญญาหรือผูกขาดกับผู้ให้บริการเจ้าใดเจ้านึง (Vendor lock-in)ผ่านบริการ VMware Tanzu

5. Low latency

บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระหว่าง Data Center ด้วยเทคโนโลยี SDH/DWDM ผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด รองรับการรับ-ส่งข้อมูลที่ความเร็ว 100 Gbps.

6. Compliance

ครอบคลุมและรองรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลทั้งด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เช่น ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27701 and CSA STAR